نحوه ارسال تقاضای تک درس

 *چنانچه  دانشجو ی ارشد حداکثر تا دو درس موفق به کسب نمره قبولی در نیمسالهای گذشته نشود ،می تواند به پیشنهاد گروه و تایید شورای آموزشی دانشگاه مجددا نسبت به اخذ دروس معرفی به استاد اقدام نماید

**به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که امتحان تک درس فقط در  ایام امتحانات میان ترم و پایان ترم هر نیمسال در تمامی حوزه های برگزار کننده امتحانات  به صورت آزمون گروهی و همزمان برگزار می گردد.

 ***جزییات دقیق در خصوص نحوه ثبت نام ، زمان ثبت نام ، تاریخ و ساعت برگزاری امتحان و … از طریق اطلاعیه به اطلاع دانشجویان محترم رسانده خواهد شد.

 ****با توجه به برگزاری آزمون به صورت گروهی و با نظارت واحدآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده لطفاً از هماهنگی های انفرادی با اساتید محترم درس جداً خودداری نمایید.

 *****لطفاً به نکات زیر توجه نمایید:

 ۱.دانشجو می بایست پس از اعلام تمامی نمرات و قبولی در آنها جهت اخذ تک درس اقدام نماید.

 ۲.دانشجو به هیچ عنوان نباید در زمان انتخاب واحد از طریق سیستم اتوماسیون جهت اخذ تک درس اقدام نماید. کارشناس مربوطه شخصاً نسبت به اخذ درس اقدام خواهد نمود.

 ۳.هزینه تک درس شامل شهریه متغیر درس و شهریه ثابت می شود.

  ۴.مهلت ورود نمره تا پایان همان نیمسال می باشد.

 ۵.دانشجو پس از اعلام نمره تک درس و ثبت و وصول آن توسط اداره آموزش دانشگاه می تواند جهت انجام امور فارغ التحصیلی اقدام نماید.

 

 مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

 با آرزوی موفقیت روز افزون