لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه کنترل

ردیف

نام ونام خانوادگی

محل خدمت

شهر
e-mail
تلفن

۱.        

دکتر سراج الدین کاتبی- علی محمد- ۱۴۱

بخش کامپیوتر-دانشگاه شیراز

شیراز

katebi@ shirazu.ac.ir

۶۱۳۳۱۶۰

۲.        

دکتر عبدالحسین جهانمیری

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
jahanmir@shirazu.ac.ir
۲۳۰۳۰۷۱

۳.        

دکتر محمد رضا رحیم پور

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
rahimpor@shirazu.ac.ir
۲۳۰۳۰۷۱

۴.        

دکتررضا اسلاملوییان

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
eslamlo@succ.shirazu.ac.ir
۲۳۰۳۰۷۱

۵.        

دکتر

نصیر مهران بد

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
mehran@shirazu.ac.ir
۲۳۰۳۰۷۱

۶.        

دکتر پیمان کشاورز

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
pkeshavarz@shirazu.ac.ir
۲۳۰۳۰۷۱

۷.        

دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی

دانشکده نفت وشیمی و گاز
شیراز
 
۲۳۰۳۰۷۱

۸.        

دکتر اقتصاد

بخش مکانیک دانشگاه شیراز
شیراز

eghtesad@ shirazu.ac.ir

 

۹.        

دکتر سید احمد فاضل زاده

بخش مکانیک دانشگاه شیراز
شیراز
fazelzad@shirazu.ac.ir
۶۱۳۳۲۳۸
 
۱۰.    

دکتر کریم آقایی

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی  برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
kaghaee@shiraz.ac.ir
 
۱۱.    

دکتر صفوی

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی  برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
safavi@shiraz.ac.ir
۶۱۳۳۱۱۲
۱۲.    

دکتر خیاطیان

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی  برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
 
 
 
۱۳.    

دکتر مهران یزدی

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
yazdi@shirazu.ac.ir
 
۱۴.    

دکتر شعبانی نیا

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی  برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
shabani@shiraz.ac.ir
۲۳۰۳۰۸۱
۱۵.    

خانم دکتر دهقانی

بخش برق و الکترونیک- دانشکده مهندسی  برق و کامپیوتر – دانشگاه شیراز

شیراز
 
 
 
 
۱۶.

دکتر منصور ذوالقدر جهرمی

بخش کامپیوتر-دانشگاه شیراز
شیراز
 
z.zjahromi@gmail.com
zjahromi@shirazu.ac.ir
 
۶۱۳۳۱۶۰
 
۱۷.

دکتر روستا

دانشگاه صنعتی شیراز
شیراز
roosta@sugech.ac.ir
۷۲۷۲۹۷۸
۱۸.

دکتر لطف آور

دانشگاه صنعتی شیراز
شیراز
lotfavar@shiraz.ac.ir
۲۸۱۵-۷۲۶۴۱۰۲
۱۹.
دکترمحمدحسین شفیعی
دانشگاه
صنعتی
شیراز
شیراز
shafiei@sutech.ac.ir
 
۲۰.

دکتر یزدی زاده

دانشگاه شهید عباسپور

تهران
alireza@pwut.ac.ir
aryazdizadeh@yahoo.com
۷۳۹۳۱تلفن خانه
 
۲۱.

دکتر مومنی

دانشگاه تربیت مدرس

تهران
Momeni_h@modares.ac.ir
۸۲۸۸۳۳۷۵
۲۲.

دکتر محمد تقی حمیدی بهشتی

بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

تهران
mbehesht@modares.ac.ir
۸۲۸۸۳۳۷۶
 
۲۳.

دکتر وحید جوهری مجد

بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

تهران
majd@modares.ac.ir
۸۲۸۸۳۳۵۴
 
۲۴.

دکتر سجاد ازگلی

بخش مهندسی برق، دانشگاه تربیت مدرس

تهران
ozgoli@modares.ac.ir
۸۲۸۸۳۳۰۹
 
۲۵.

دکتر نیک روش

دانشگاه امیرکبیر

تهران
nikravsh@aut.ac.ir
۶۴۵۴۳۳۱۶
۲۶.

دکتر مهرداد جعفر بلند

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اصفهان
www.mut.ac.ir
۰۳۱۲۵۹۱۲۵۹۴
۰۳۱۲۵۲۲۵۰۴۲
۲۷.

دکتر بهرام کریمی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اصفهان
www.mut.ac.ir
۰۳۱۲۵۲۲۵۰۴۲
۰۳۱۲۵۹۱۲۵۵۲
۲۸.

دکتر علی کریم پور

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد
A_karimpoure@yahoo.com
karimpor@um.ac.ir
۸۸۱۵۱۰۰
۲۹.

دکترمحمدمهدی فاتح

دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود
mmfateh@shahroodut.ac.ir
 
۳۰.

دکترطوسیان شاندیز

دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود

htshandiz@ shahroodut.ac.ir

 
۳۱.

دکتر صدرنیا

دانشگاه صنعتی شاهرود

شاهرود
mas@shahroodut.ac.ir
 
۳۲.
دکترحدادظریف
دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهرود
mhzarif@shahroodut.ac.ir
 
۳۳.

دکتر ناصر پریز

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد
n-pariz@yahoo.com
n-pariz@ferdowsi.um.ac.ir
 
 
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email