لیست اساتید پیشنهادی جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه حقوق

ایمیل
 
شهر
 
محل خدمت
 
تخصص
 
نام و نام خانوادگی
ردیف
Shahran.ebrahimi@gmail
.com
شیراز
بخش حقوق دانشگاه شیراز
جزا و جرم شناسی
دکتر ابراهیمی
۱.
sadeghi@shiraz.ac.ir
sadeghi@iran.ir
شیراز
بخش حقوق دانشگاه شیراز
جزا و جرم شناسی
دکتر صادقی
۲.
 
شیراز
بخش حقوق دانشگاه شیراز
جزا و جرم شناسی
دکترفروغی
۳.
 
شیراز
بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز
جامعه شناسی جنایی و بزهکاری اطفال
دکتر حبیب احمدی
۴.
 
behmansour@yahoo.com
شیراز-تهران
 
جزا و جرم شناسی
دکتر منصور آبادی
۵.
Shams_m_e@yahoo.com
قم
دانشگاه قم
جزا و جرم شناسی
دکتر شمس
۶.
Gholami1970@yahoo.com
تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

جزا و جرم شناسی
دکتر غلامی
 
۷.
Mansour mirsaeedi@gmail.com
تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق جزا
دکترمیرسعیدی
۸.
Moradi_h@atu.ac.ir
تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 
دکترمرادی
۹.
M_farajiha@yahoo.com
تهران
دانشگاه تربیت مدرس
 
دکترفرجیها
۱۰.
 
اصفهان
دانشگاه اصفهان
 
دکتر پوربافرانی
۱۱.
shosseini@ferdowsi.um.ac.ir
مشهد

دانشکده اقتصاد- بخش حقوق- دانشگاه فردئسی مشهد

 
دکتر سید حسین حسینی
۱۲.