به نام خدا

نحوه و مراحل ثبت درس کاراموزی در سیستم اتوماسیون آموزشی(SESS)

دانشجویان رشته های کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشکده آموزش های الکترونیکی،امکان ارسال درخواست و ثبت درس کارآموزی را از طریق اتوماسیون آموزشی دارند.

طبق مصوبه شورای گروه، دانشجویان بعد از ترم ۶ قادر به اخذ درس کاراموزی خواهند بود. بایستی مدت زمان ۱۳۶ ساعت کاراموزی را در یکی از سازمان های مرتبط با گردشگری سپری نمایند. دانشجویان باید موافقت اولیه را از یکی از سازمان های مذکور گرفته و پس از تایید آن سازمان توسط استاد درس،  معرفی نامه  ای را جهت ارائه به سازمان مذکور از دانشکده دریافت نمایند.

شرح مراحل مختلف ثبت درس کارآموزی:

مرحله اول :ساخت

کاربر:دانشجو

دانشجو در این مرحله محل انجام کارآموزی خود را در فرم مرحله درخواست وارد می کند و درخواست را برای تایید رئیس بخش به مرحله بعد ارسال می نماید.

 

مرحله دو:بررسی درخواست توسط رئیس بخش

کاربر: رئیس بخش

رئیس بخش درخواست دانشجو را بررسی ودر صورت تایید، استاد درس کارآموزی را انتخاب نماید و درخواست را به مرحله بعد ارسال نماید.

مرحله سه:تائید استاد کارآموزی

مرحله چهار:ارسال فرم های تکمیل شده کارآموزی توسط دانشجو

 

کاربر :دانشجو

دانشجو باید مدت زمان ۱۳۶ ساعت را در سازمان مربوطه سپری نماید. بایستی در حین انجام کاراموزی فرم شماره ۱ و در انتهای کاراموزی فرم های ۲، ۳ و ۴ تکمیل گردند. فرم های تکمیل شده کارآموزی باید در اتوماسیون آموزشی بارگزاری شوند.

 

 

فرم ها:

فرم ها بصورت پیوست در ادامه قرار گرفته اند.

 

مرحله پنج:تایید فرم های کارآموزی توسط استاد راهنما

کاربر :استاد راهنما

در این مرحله استاد راهنما فایلهای ارسال شده توسط دانشجو را بررسی و در صورت تایید درخواست را به اتمام می رساند در غیر اینصورت جهت رفع نقص فایلهای ارسال شده درخواست را به مرحله قبل بازگشت می دهد.

شیوه نامه انجام درس کارآموزی

فرمت تدوین گزارش کارآموزی

فرم معرفی کارآموز

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

فرم شماره ۳

فرم شماره ۴