ارسال فرم شماره ۱ و مهلت ارسال طرح تحقیق پیشنهادی (خیلی مهم)

ارسال فرم شماره ۱ و مهلت ارسال طرح تحقیق پیشنهادی (خیلی مهم)
 
بسمه تعالی
پیرو اطلاعیه های قبلی مندرج در سایت به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که ارائه طرح پیشنهادی تحقیق به دانشکده و نهایتا تصویب آن در گروه آموزشی مربوطه می بایست حداقل ۱ ماه قبل از پایان ترم سوم دانشجویی صورت پذیرد که در خصوص دانشجویان دانشکده آموزشهای الکترونیکی که یک ترم دانشپذیری را می بایست طی نمایند فرصت ارسال طرح پیشنهادی تحقیق تا پایان ترم سوم دانشجویی (بدون احتساب ترم دانشپذیری) می باشد.
 
تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی:
لازم است فرم پیشنهادی پایان نامه حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیلی ارائه شود و در کمیته تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده مورد تصویب قرار گیرد، در غیر اینصورت در ترم چهارم دانشجو مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.
 
 
ضمناً پس از تایید  طرح تحقیق پیشنهادی در گروه ، دانشجویان ساکن شیراز که طرح پیشنهادی تحقیق ایشان در شورای علمی گروه مهندسی فناوری اطلاعات تصویب شده است می بایست هر چه سریعتر جهت دریافت فرم شماره ۱ مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه و اخذ امضا های اساتید راهنما و مشاور به تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه فرمایند.
 
در مورد دانشجویان غیر ساکن شیراز فرمهای مربوطه برای ایشان ارسال خواهد شد تا پس از امضا استاد راهنما و مشاور اول اصل فرم را به دانشکده ارسال نمایند تا اخذ امضای استاد مشاور دوم (استاد دانشگاه شیراز) به وسیله دانشکده انجام شود.
 
با توجه به این که تکمیل فرم شماره ۱ دارای مراحل اداری زمانبری می باشد خواهشمند است نسبت به ارسال طرح  تحقیق پیشنهادی تا حداقل ۱ ماه قبل از پایان ترم سوم دانشجویی اقدام نمایید تا امکان ارسال فرم مذکور تا پایان ترم سوم دانشجویی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز فراهم گردد.
 
با آرزوی توفیق روزافزون
مدیریت تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی