قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۰ و بعد از آن (مهم)

بر اساس ابلاغیه شماره ۵۵۱۱/۱تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۰ به بعد می رساند که ترکیب اعضای کمیته پایان نامه ایشان شامل یک نفر استاد راهنما، یک نفر استاد مشاور، یک نفر استاد داور و یک نفر به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد. جزئیات بیشتر در این خصوص به شرح زیر است:

 

 

الف : استاد راهنما :  استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و با موافقیت یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه با مرتبه حداقل استادیاری و با تایید شورای تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده (درقالب ظرفیت عضو هیات علمی ) تعیین می شود .

تبصره : انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو باید حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی صورت گیرد.
 
شرایط استاد راهنما :
–         حداقل یکسال تدریس در دانشگاه (بدون در نظر گرفتن مقطع ).
–         مشاوره حداقل یک پایان نامه دفاع شده .
 

ب: استاد مشاور : استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی بخش و دانشکده، از میان اعضای هیات علمی دانشگاه با مرتبه حداقل استادیاری، انتخاب می شود .

 

ج: طرح پیشنهادی پایان نامه : دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول تحصیلی و قبل از پایان نیمسال سوم تحصیلی ، موضوع طرح پیشنهادی پایان نامه خود را با نظر استادان راهنما و مشاور و تایید شورای تحصیلات تکمیلی بخش مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد. شروع دوره پژوهشی دانشجو، تاریخ تایید طرح تحقیق در دانشکده می باشد.

 

د: دفاع از پایان نامه : دانشجو پس از اتمام دوره آموزشی و پس از اتمام پژوهش و نگارش پایان نامه، با تایید استادان راهنما و مشاور، و در سقف سنوات مجاز تحصیلی می تواند برای دفاع از پایان نامه خود اقدام نماید.

تبصره ۱: قبل از دفاع از پایان نامه، می بایست نمرات کلیه دروس اخذ شد توسط دانشجو و همچنین بسندگی زبان وی در سیستم اتوماسیون آموزشی دانشگاه با وضعیت تایید شده  ، ثبت شده باشد .

تبصره ۲: حداقل فاصله زمانی میان تصویب طرح تحقیق پیشنهادی در دانشکده و دفاع از پایان نامه در سقف سنوات مجاز تحصیلی، چهار ماه  تمام است .
تبصره ۳: دانشجو می بایست فاصله زمانی میان اقدام برای دفاع و تایید استادان راهنما و مشاور، تا روز دفاع از پایان نامه، حداقل به مدت  چهار هفته  را رعایت نمایند.
 
ز: نمره پایان نامه :
۱-      نمره از ۱۹ تا ۲۰: عالی
۲-      نمره از ۱۷ تا ۹۹/۱۸ : بسیار خوب
۳-      نمره از ۱۶تا ۹۹/۱۶ : خوب
۴-      نمره ۱۴ تا ۹۹/۱۵ : قابل قبول
۵-      نمره کمتر ۱۴: غیر قابل قبول
 
ح:طول دوره :
طول مدت دوره دو سال مشتمل بر چهار نیسال تحصیلی است .
 
ط: واحد های درسی :

تعداد واحدهای درسی برای هر رشته گرایش بر اساس برنامه تصویب شورای برنامه ریزی دانشگاه می باشد . که به دانشکده ها و بخش ها ابلاغ شده است .

تبصره ۱: تعداد واحدهای درسی دانشجو در هر نیمسال حداقل ۸ و حداکثر ۱۲ واحد می باشد.
تبصره ۲: در صورتی که معدل دانشجو دریک نیمسال از ۱۴ کمتر باشد ، مشروط محسوب می شود.
تبصره ۳: چنانچه دانشجو دو نیمسال مشروط شود ، از ادامه تحصیل محروم می گردد.
 

تذکر: کلیه مراحل ثبت طرح تحقیق، دفاع از پایان نامه و مراحل فارغ التحصیلی بصورت سیستمی انجام می گردد و هیچ نوع نامه نگاری بصورت مکتوب سندیت ندارد.

 
با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
 دانشکده آموزشهای الکترونیکی