تعداد واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۰ و بعد از آن

 

باسمه تعالی
 

به استناد آیین نامه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظر به تصمیم گیری شوراهای علمی بخش های مختلف دانشکده، تعداد واحدهای دروس اصلی، اختیاری، پایان نامه و سمینار ویژه دانشجویان آموزش محور و آموزش- پژوهش محور ورودی اول ۹۰ و بعد از آن به شرح زیر می باشد:

ردیف
رشته
اصلی
اختیاری
پایان نامه
سمینار
تعداد کل واحد
۱
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (آموزش محور)
۱۲ واحد
۱۵ واحد
۲ واحد
۲۹ واحد
۲
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت (آموزش –پژوهش محور)
۱۲ واحد
۱۲ واحد
۶ واحد
۳۰ واحد
۳
حقوق گرایش جزا و جرم شناسی (آموزش محور)
۱۸ واحد
۸ واحد
۲ واحد
۲۸ واحد
۴
حقوق گرایش جزا و جرم شناسی (آموزش –پژوهش محور)
۱۸ واحد
۴ واحد
۶ واحد
۲۸ واحد
۵
فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک (آموزش محور)
۱۲ واحد
۱۵واحد
۲واحد
۲۹ واحد
۶
فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (آموزش محور)
۱۲ واحد
۱۵واحد
۲واحد
۲۹ واحد
۷
فناوری اطلاعات گرایش طراحی تولید نرم افزار (آموزش محور)
۹ واحد
۱۸ واحد
۲ واحد
۲۹ واحد
۸
فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک (آموزش –پژوهش محور)
۱۲ واحد
۱۲واحد
۶ واحد
۳۰ واحد
۹
فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (آموزش –پژوهش محور)
۱۲ واحد
۱۲واحد
۶ واحد
۳۰ واحد
۱۰
فناوری اطلاعات گرایش طراحی تولید نرم افزار (آموزش –پژوهش محور)
۹ واحد
۱۵ واحد
۶ واحد
۳۰ واحد
 
با آرزوی موفقیت روزافزون
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی