حذف نمره مقاله از بارم نمره مربوط به پایان نامه

حذف نمره مقاله از بارم نمره مربوط به پایان نامه… ادامه...