اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شده گان آزمون سراسری ۹۳

بسمه تعالی

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شده گان آزمون سراسری ۹۳

به اطلاع پذیرفته شده گان آزمون سراسری سال۹۳ دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز می رساند مراحل ثبت نام این عزیزان از طریق اداره خدمات آموزشی دانشگاه شیراز انجام می شودوپس از ثبت نام جهت ادامه تحصیل به دانشکدهآموزشهای الکترونیکی معرفی خواهند شد لذاجهت اطلاع یابی از زمان ومکان ثبت نام به سایت دانشگاه شیراز مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز