میزان شهریه دانشکده آموزشهای الکترونیکی در مقاطع مختلف

جدول شهریه دانشجویان داخل کشور سال تحصیلی۹۳-۹۴
 
 
 
 
کارشناسی پیوسته
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحد پروژه
عمومی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
تحقیقی
کلیه گروه ها
۲.۵۰۵.۰۰۰
۲۰۹.۰۰۰
۲۷۹.۰۰۰
۴۱۷.۵۰۰
۱.۱۰۰.۰۰۰
۱.۱۰۰.۰۰۰
۱.۲۱۰.۰۰۰
 
 
کارشناسی نا پیوسته
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحد پروژه
عمومی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
تحقیقی
کلیه گروه ها
۲۲۷۷۰۰۰
۱۸۹۷۵۰
۲۵۳۰۰۰
۳۷۹۵۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰۰
 
کارشناسی ارشد فنی مهندسی
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحدپایان نامه
جبرانی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
 
کلیه گروه ها
۸۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
 
کارشناسی ارشد علوم انسانی
گروه آموزشی
شهریه ثابت برای هر نیمسال تحصیلی (به ریال)
شهریه متغیر برای هر واحد درسی (به ریال)
شهریه هر واحدپایان نامه
جبرانی
پایه و اختیاری
اصلی و تخصصی (نظری)
آزمایشگاهی یا کارگاهی کم هزینه
 
کلیه گروه ها
۷۰۰۰۰۰۰
۹۷۵۰۰۰
۹۷۵۰۰۰
۹۷۵۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۲۶۲۵۰۰۰
 
تبصره ۱ :  در کلیه مقاطع هر سال ده درصد به شهریه متغیر اضافه می شود
تبصره ۲ : شهریه هر واحد درس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد معادل دروس اصلی کارشناسی ارشد همان گروه آموزشی  محاسبه میشود.