قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ناپیوسته دانشکده آموزشهای الکترونیکی

به زودی اطلاع از زمان و نحوه ثبت نام دانشکده آموزشهای الکترونیکی در سایت اصلی دانشگاه شیراز به آدرس www.shirazu.ac.ir اعلام می گردد.