تغییر استاد دروس مبانی فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات۱

تغییر استاد دروس مبانی فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات۱

بدلیل تغییر استاد دروس مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی فناوری اطلاعات۱ در سیستم اتوماسیون دانشگاه شیراز(sess)؛ برنامه کلاسی دروس مذکور به شرح زیر اعلام میگردد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ اول مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ دوم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ سوم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ چهارم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ پنجم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ ششم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ هفتم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ هشتم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ نهم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱ دهم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات اول مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات دوم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات سوم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات چهارم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات پنجم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات ششم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات هفتم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات هشتم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات نهم مجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مبانی فناوری اطلاعات دهم مجازی