تغییر استاد درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ازآقای دکتر پاک نها د به آقای دکتر نیازپور

تغییر استاد درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ازآقای دکتر پاک نها د به آقای دکتر نیازپور  بنا به نظر معاونت دانشکده ، استاد درس تاریخ تحولات حقوق کیفری ازآقای دکتر پاک نها د به آقای دکتر نیازپور شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس به شرح ذیل است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی

رشته

نام درس مرتبه نوع کلاس

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۲

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

اول

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

دوم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۲۶

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

سوم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

چهارم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۱۰

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

پنجم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۰۸

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

ششم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

هفتم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

هشتم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۶

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

نهم

مجازی

۲۷۰۲۴۴۱۲۱

۱۹:۳۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

دکتر امیر حسن نیازپور

۱

کارشناسی ارشد جزاو جرم شناسی تاریخ تحولات حقوق کیفری*

دهم

مجازی

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email