حذف گروه ۲ دروس انقلاب اسلامی و ریشه های آن،تاریخ تحلیلی صدر اسلام، اندیشه اسلامی۲

حذف گروه ۲ دروس انقلاب اسلامی و ریشه های آن،تاریخ تحلیلی صدر اسلام، اندیشه اسلامی۲

بدلیل عدم حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاسهای دروس

  1. گروه ۲ درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن،آقای غلامحسین زارعی نژاد؛ حذف گردید و با گروه ۱ ادغام شد. شایان ذکر است که برنامه کلاسی گروه۱ به شرح زیر برگزار خواهد شد:
  2. گروه ۲ درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام،خانم دکتر پایان ؛حذف گردید و با گروه ۱ ادغام شد. شایان ذکر است که برنامه کلاسی گروه۱ به شرح زیر برگزار خواهد شد:
  3. گروه ۲ درس اندیشه اسلامی۲،آقای دکتر شکر ؛حذف گردید و با گروه ۱ ادغام شد. شایان ذکر است که برنامه کلاسی گروه۱ به شرح زیر برگزار خواهد شد:
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن اول مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن دوم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن سوم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن چهارم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن پنجم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن ششم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن هفتم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۳ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن هشتم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن نهم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ غلامحسین زارعی نژاد ۱ انقلاب اسلامی وریشه های آن دهم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام اول مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام دوم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام سوم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام چهارم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام پنجم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام ششم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۷ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام هفتم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام هشتم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام نهم مجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ دکتر سهیلا پایان ۱ تاریخ تحلیلی صدر اسلام دهم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ اول مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ دوم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ سوم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ چهارم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ پنجم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ ششم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۸ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ هفتم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ هشتم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ نهم مجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ دکتر عبدالعلی شکر ۱ اندیشه   اسلامی۲ دهم مجازی