تغییر استاد درس حقوق جزای عمومی ۳کارشناسی حقوق از دکتر پاک نهاد به دکترسالاری

تغییر استاد درس حقوق جزای عمومی ۳کارشناسی حقوق از دکتر پاک نهاد به دکترسالاری

بنا به نظر معاونت دانشکده استاد درس حقوق جزای عمومی ۳ از دکتر پاک نهاد به دکترسالاری تغییر یافت . شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس به شرح ذیل است:

 

تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

رشته

۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

اول

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

دوم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

سوم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۰۳

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

چهارم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

پنجم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

ششم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

هفتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

هشتم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

نهم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق
۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳

آقای سالاری

۱

حقوق جزای عمومی ۳

دهم

مجازی

۲۷۰۲۳۱۳۷۱ کارشناسی حقوق

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email