برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۷

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۰

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

دوم

مجازی

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email