اضافه شدن گروه ۲ به درس صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*– خانم دکتر پارسایی و آقای دکتر قاجار

بسمه تعالی

اضافه شدن گروه ۲ به درس صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری* خانم دکتر پارسایی و آقای دکتر قاجار

بنا به نظر معاونت محترم دانشکده ، گروه ۲ به درس صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری اضافه شد. این گروه نیز مانند گروه یک این درس شامل دو استاد است . شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس به شرح ذیل است:

 
 

کددرسدرسیستماتوماسیونآموزشی

تاساعت

ازساعت

تاریخ

نام استاد

گروهدرسی

نام درس
مرتبه
نوع کلاس

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۶

خانم دکتر پارسایی

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

اول

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۷

خانم دکتر پارسایی

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

دوم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۲۴

خانم دکتر پارسایی

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

سوم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۱

خانم دکتر پارسایی

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۸

خانم دکتر پارسایی

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۰۹

دکتر قاجار

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

ششم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۱۶

دکتر قاجار

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۲۳

دکتر قاجار

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۷

دکتر قاجار

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

نهم

مجازی

۲۷۰۳۴۰۱۰۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۴

دکتر قاجار

۲

صنعت نفت،اکتشافات و بهره برداری*

دهم

مجازی

 
به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email