دعوت به جلسه توجیهی دانشجویان جدید

 

اطلاعیه

 

به اطلاع دانشجویان عزیز جدید الورود  دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز می رساندجهت آشنایی  دانشجویان عزیز با نحوه آموزش الکترونیکی و بهره وری بیشتر از امکانات موجودومعارفه مسؤلین وکارکنان دانشکده جلسه توجیهی ومعارفه ای با ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر هاشمی ومعاونت های محترم آموزشی وآنفور ماتیک ومدیران وکارکنان محترم دانشکده درروزهای  زیر بصورت جداگانه برگزار می گردد.

  • چهارشنبه ۱۶/۷/۹۳ ساعت ۱۰الی ۱۲ شیراز –  دانشکده آموزشهای الکترونیکی
  • چهار شنبه ۲۳/۷/۹۳ ساعت ۱۴الی ۱۶  تهران-  دفتر نمایندگی تهران  

 از کلیه دانشجویان جدید الورود دعوت می گردد. در این جلسه شرکت نمایند و به استحضار می رساند جهت سهولت شرکت دانشجویان عزیز دراین مراسمات تلاش نموده ایم که این مراسم در شیراز وتهران بر گزار گردد که دانشجویان عزیز بتوانند بر اساس بعد مسافت به نزدیکترین مکان در این جلسه شرکت نمایند .

 

روابط عمومی دانشکده آموشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز