کلاس های مجازی درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی گروه۲،آقای دکتر اکبریان

کلاس های مجازی درس بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی گروه۲،آقای دکتر اکبریان

به اطلاع میرساند که بدلیل اضافه شدن گروه۲ در درس، بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی ،آقای دکتر اکبریان در سیستم اتوماسیون دانشگاه شیراز(SESS)؛برنامه کلاسی گروه مذکور به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۲

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

اول

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

دوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۲۶

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

سوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

چهارم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۱۰

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

پنجم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۰۸

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

ششم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

هفتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

هشتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۶

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

نهم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۹۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

دکتر رضا اکبریان

۲

بازاریابی و پرداختهای الکترونیکی*

دهم

مجازی

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email