کلاس های مجازی درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک گروههای۲و۱،آقای مهندس خوارزمی

کلاس های مجازی درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک گروههای۲و۱،آقای مهندس خوارزمی

  1. به اطلاع میرساند که بدلیل اضافه شدن گروه۲ در درس، شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک ،آقای مهندس خوارزمی در سیستم اتوماسیون دانشگاه شیراز(SESS)؛برنامه کلاسی گروه مذکور به شرح زیر برگزار خواهد شد:
  2. بنا بنظر استاد محترم درس، برنامه کلاسی درس شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک گروه۱ ،آقای مهندس خوارزمی به شرح زیر تغییر نمود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۰۷

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

اول

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۴

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

دوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

سوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۲۶

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

چهارم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

پنجم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۰۸

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

ششم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

هفتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

هشتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۶

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

نهم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۲

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

دهم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۰۷

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

اول

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۴

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

دوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

سوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۷/۲۶

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

چهارم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

پنجم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۰۸

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

ششم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

هفتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۰۹/۲۹

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

هشتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۶

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

نهم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۷۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۰/۱۳

مهندس محمد رفیع خوارزمی

۱

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک*

دهم

مجازی

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email