طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۱

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۲

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۳

طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات- لیست شماره ۴

 طرح تحقیق های تصویب شده در گروه آموزشی فناوری اطلاعات-لیست شماره ۵