تغییر در کلاس مجازی جبرانی ریاضی مهندسی ۲واحدی کامپیوتر ،خانم مهندس مظفری

تغییر در کلاس مجازی جبرانی ریاضی مهندسی ۲واحدی کامپیوتر ،خانم مهندس مظفری

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی ریاضی مهندسی ۲واحدی کامپیوتر ،سرکار خانم مهندس مظفری از تاریخ ۶/۸/۹۳ به تاریخ ۱۹/۸/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰ – ۱۶ تغییر نمود