یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر- ۲واحدی-گروه ۱ و یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر- ۲واحدی-گروه ۱  و یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای علیرضا کاظمی

 بنا به نظر استاد محترم درس (آقای علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس معماری کامپیوتر- ۲واحدی-گروه ۱  در تاریخ ۱۸/۸/۹۳ ساعت ۱۸ تا ۲۰ و یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب- گروه ۱ در  تاریخ ۱۸/۸/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز