یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی

یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر عربی) یک جلسه کلاس جبرانیمجازی درس عربی-گروه ۱ – در تاریخ ۱۹/۸/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۷ برگزار خواهد شد. مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز