اطلاعیه واگذاری خط ایرانسل رایگان جهت دانشجویان

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند طبق هماهنگی های بعمل آمده با شرکت محترم ایرانسل مقرر گردید روز سه شنبه مورخ۲۷/۸/ ۹۳ لغایت ۲۹/۸/۹۳ نماینده آن شرکت جهت ثبت نام و توزیع خط ایرانسل رایگان در دانشکده مستقر گردد لذا دانشجویان متقاضی می توانند با در دست داشتن کپی کارت ملی وکارت شناسایی دانشجویی به نماینده شرکت مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز