تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس انگلیسی عمومی – گروه ۱- آقای دکتر رحیمیان

تغییر تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس انگلیسی عمومی – گروه ۱-   آقای دکتر رحیمیان

           بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رحیمیان)، تاریخ کلاس مجازی نهم و دهم درس انگلیسی عمومی –گروه ۱- از تاریخ ۹/۱۰/۹۳ (جلسه نهم )به تاریخ ۸/۹/۹۳ ساعت ۱۴ تا ۱۶ و از تاریخ ۱۶/۱۰/۹۳ (جلسه دهم ) به تاریخ ۱۰/۹/۹۳ ساعت ۱۶ تا ۱۸ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز