تغییر کلاس مازاد دوم مجازی درس ریاضیات مهندسی پیشرفته گروه۲ (آقای دکتر مهاجری )

تغییر  کلاس مازاد دوم مجازی درس ریاضیات مهندسی  پیشرفته گروه۲ (آقای دکتر مهاجری )

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر مهاجری ) ، کلاس مازاد دوم مجازی درس ریاضیات مهندسی  پیشرفته گروه۲ از  تاریخ ۳۰/۹/۹۳ به تاریخ ۲۵/۹/۹۳   ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰  تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز