تغییر در کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای دکتر فخر احمد

تغییر در کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای دکتر فخر احمد
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی جبرانی دوم طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک ؛آقای دکتر فخر احمد از تاریخ ۱۷/۱۰/۹۳ به تاریخ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۱۵ – ۱۳ تغییر نمود