کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی

کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی مازاد جرمشناسی (کارشناسی ارشد)؛آقای دکتر ابراهیمی در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۳ ساعت ۱۰ – ۸:۳۰ برگزار میگردد