جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد عباس خسروی

به نام خدا

 

جلسه دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد عباس خسروی

 

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحیوتولیدنرمافزار)

 

عنوان:

ارائه الگوریتم چندگروهی بهینه سازی کولونیزنبورهای مصنوعی برای حل مسائل چندهدفه ( موردمطالعاتی نیازمندیهای نرم افزار)

 

 

توسط:

عباس خسروی

 

استادراهنما:

جناب آقای دکتررضا اکبری

 

استادمشاور:

جناب آقای دکتر اقبال منصوری

 

زمان: ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ساعت۹ الی۱۰:۳۰

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز