جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آرش رضایی نیا

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش طراحی و تولید نرم افزار)

 

عنوان :

 ارائه مدل مفهومی بر مبنای عواملتأثیرگذار فناوری اطلاعات و ارتباطات برعملکردرشد اقتصادی(مطالعه موردی: سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران)

 

توسط :

آرش رضایی نیا 

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر رضا اکبریان

جناب آقای دکتر محمد جواد دهقانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید رئوف خیامی

 

زمان: ۱۱/۱۲/۹۳ ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز