برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی،آقای مهندس امین زارع به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

دوم

مجازی

شایان ذکر است که برنامه کلاسی درس مذکور در لینک برنامه کلاسهای مجازی نیز قابل دسترسی است.