قابل توجه دانشجویان رشته برق: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

قابل توجه دانشجویان رشته برق: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

  1. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس کنترل کننده برنامه پذیر و آز،آقای دکتر مجید رستمی ؛درس مذکور حذف گردید.
  2. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس دیجیتال ۲،آقای دکتر جمشیدی ؛درس مذکور حذف گردید.
  3. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس طراحی خطوط انتقال انرژی ،آقای دکتر محمد محمدی ؛درس مذکور حذف گردید.
  4. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس نقشه کشی صنعتی،آقای دکتر فاضل ؛درس مذکور حذف گردید.
  5. بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس طراحی پست های فشارقوی و پروژه ،آقای دکتر قنبریان ؛درس مذکور حذف گردید.
  6. درس فیزیک الکترونیک ،آقای دکتر شناور بصورت خودخوان ارائه خواهد شد که کلیه کلاسهای اعلام شده درس مذکور در برنامه لغو گردید و برنامه جدید آن متعاقبا اعلام خواهد شد
  7. ریاضی مهندسی۳ واحدی گروهای۲و۱،آقای دکتر مهاجری

بدلیل به حد نصاب نرسیدن گروه۲ در درس ریاضی مهندسی۳ واحدی ،آقای دکتر مهاجری ؛ گروه مذکور حذف شد و با گروه۱ در درس ریاضی مهندسی۳ واحدی ،آقای دکتر مهاجری ادغام شد. شایان ذکر است که برنامه کلاسی درس ریاضی مهندسی۳ واحدی گروه۱ ،آقای دکتر مهاجری به شرح زیر تغییر نموده است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۵

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

مازاد اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

نهم

مجازی

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email