قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: حذف و ادغام تعدادی از دروس و ارائه دروس بصورت خودخوان

 • طراحی سیستمهای VLSI،آقای دکتر امامی

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس طراحی سیستمهای VLSI،آقای دکتر امامی بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان طراحی سیستمهای VLSI،آقای دکتر امامی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۳۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

دکتر فرزین امامی

۱

طراحی سیستمهای VLSI

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۳۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۶

دکتر فرزین امامی

۱

طراحی سیستمهای VLSI

دوم

مجازی

 

 • شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

دوم

مجازی

 

 • اصول طراحی کامپایلر ،آقای مهندس سعید

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس اصول طراحی کامپایلر ،آقای مهندس سعید بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان اصول طراحی کامپایلر ،آقای مهندس سعید به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۰۳۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

مهندس مسعود سعید

۱

اصول طراحی کامپایلر

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۳۰۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

مهندس مسعود سعید

۱

اصول طراحی کامپایلر

دوم

مجازی

 

 • تجارت الکترونیکی ، آقای دکتر رضا اکبری

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس تجارت الکترونیکی ، آقای دکتر رضا اکبری بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان تجارت الکترونیکی ، آقای دکتر رضا اکبری به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۵۹۴۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

دکتر رضا اکبری

۱

تجارت الکترونیکی(کارشناسی)

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۵۹۴۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

دکتر رضا اکبری

۱

تجارت الکترونیکی(کارشناسی)

اول

مجازی

 

 • مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ، آقای دکتر خیامی

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ، آقای دکتر خیامی بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات ، آقای دکتر خیامی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۵۹۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۸

دکتر سید رئوف خیامی

۱

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۵۹۱۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۹

دکتر سید رئوف خیامی

۱

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

دوم

مجازی

 

 

 • نرم افزارهای کاربردی ، آقای مهندس زارع
 • در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس نرم افزارهای کاربردی ، آقای مهندس زارع بصورت خودخوان ارائه میگردد
 • به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان نرم افزارهای کاربردی ، آقای مهندس زارع به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۱۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

مهندس امین زارع

۱

نرم افزارهای کاربردی

دوم

مجازی

 

 • تحقیق درعملیات ،آقای دکتر فخار زاده

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس تحقیق درعملیات ،آقای دکتر فخار زاده بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان تحقیق درعملیات ،آقای دکتر فخار زاده به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۵۹۲۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر علیرضا فخارزاده

۱

تحقیق در عملیات

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۵۹۲۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر علیرضا فخارزاده

۱

تحقیق در عملیات

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۵۹۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر علیرضا فخارزاده

۱

تحقیق در عملیات

مازاد اول

مجازی

 

 • معادلات دیفرانسیل ۲ واحدی ، آقای دکتر حسام الدینی

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام درس معادلات دیفرانسیل ۲ واحدی ، آقای دکتر حسام الدینی ؛با کلاس درس معادلات دیفرانسیل ۳ واحدی ، سرکار خانم دکتر جاهدی ؛ برنامه کلاسی آقای دکتر حسام الدینی حذف شد لذا برنامه کلاسی جدید برنامه کلاسی معادلات دیفرانسیل ۲ واحدی سرکار خانم دکتر جاهدی به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۶

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۰

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۶

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۰

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۶۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۶

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۳

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۰

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۶

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۰

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۴

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۲۵۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۷

دکتر صدیقه جاهدی

۱

معادلات دیفرانسیل-۳ واحدی

دهم

مجازی

 

 • آمار و احتمالات ۲ واحدی ، آقای دکتر جاهدی

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام درس آمار و احتمالات ۲ واحدی ، آقای دکتر جاهدی ؛با کلاس درس آمار و احتمالات ۳ واحدی ، آقای دکتر برهانی حقیقی ؛ برنامه کلاسی آقای دکتر جاهدی حذف شد لذا برنامه کلاسی جدید برنامه کلاسی آمار و احتمالات ۲ واحدی آقای دکتر برهانی حقیقی به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۶

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۲

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۷

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۳

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۷۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۲ واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۶

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۲

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۷

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۳

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۹۶۴۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۰

دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی

۱

آمار و احتمالات-۳واحدی

دهم

مجازی

 

 • ریاضی مهندسی۳ واحدی گروهای۲و۱،آقای دکتر مهاجری

بدلیل به حد نصاب نرسیدن گروه۲ در درس ریاضی مهندسی۳ واحدی ،آقای دکتر مهاجری ؛ گروه مذکور حذف شد و با گروه۱ در درس ریاضی مهندسی۳ واحدی ،آقای دکتر مهاجری ادغام شد. شایان ذکر است که برنامه کلاسی درس ریاضی مهندسی۳ واحدی گروه۱ ،آقای دکتر مهاجری به شرح زیر تغییر نموده است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۵

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

مازاد اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۵۰۱

۱۸:۳۰

۱۶:۳۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

دکتر فرزاد مهاجری

۱

ریاضی مهندسی-۳واحدی

نهم

مجازی

 

 • معماری کامپیوتر ۲واحدی ،آقای دکتر علیرضا کاظمی

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام درس معماری کامپیوتر ۲واحدی ،آقای دکتر علیرضا کاظمی ؛با کلاس درس معماری کامپیوتر ۳واحدی ،آقای دکتر یزدی ؛ برنامه کلاسی آقای دکتر علیرضا کاظمی حذف شد لذا برنامه کلاسی جدید برنامه کلاسی معماری کامپیوتر ۲ واحدی ،آقای دکتر یزدی به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

دهم

مجازی

 

 • برنامه سازی کامپیوتر گروه۲ ،آقای مهندس یزدیان

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام درس معماری کامپیوتر ۲واحدی ،آقای دکتر علیرضا کاظمی ؛با کلاس درس معماری کامپیوتر ۳واحدی ،آقای دکتر فاضل ؛ برنامه کلاسی آقای مهندس یزدیان حذف شد لذا برنامه کلاسی جدید معماری کامپیوتر ۲ واحدی ،آقای دکتر فاضل به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۶۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۲واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

دکتر مهران یزدی

۱

معماری کامپیوتر-۳واحدی

دهم

مجازی

 

 • زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۲واحدی ،خانم مهندس شه پرست
 • بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۲واحدی ،خانم مهندس شه پرست ؛با کلاس درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳واحدی ،خانم مهندس شه پرست ؛ برنامه کلاسی گروه۲ حذف شد لذا برنامه کلاسی جدید زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۲ واحدی ،خانم مهندس شه پرست به شرح زیر برگزار میشود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۳

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۸

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۳

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۸

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۰:۰۰

۰۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

دهم

مجازی

 

 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس طراحی مدار واسط،آقای دکتر یزدی ؛درس مذکور حذف گردید.
 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس شبکه های رایانه ایی۲ ،آقای مهندس تاج بخش؛درس مذکور حذف گردید.
 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس الکترونیک دیجیتال ، آقای مهندس نوشاد ؛درس مذکور حذف گردید.
 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس انتقال داده ها ، آقای مهندس فکری ارشاد ؛درس مذکور حذف گردید.
 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس ریاضی ۱ ، آقای دکتر فرجود ؛درس مذکور حذف گردید.
 • بدلیل به حد نصاب نرسیدن درس فیزیک۱ ، آقای دکتر پارسایی ؛درس مذکور حذف گردید.

واحد آموزش