کلاسهای مجازی درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی

کلاسهای مجازی درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی

در ترم نیمسال دوم۹۴ – ۹۳ درس انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی بصورت خودخوان ارائه میگردد

به اطلاع میرساند که برنامه کلاسی درس خودخوان انگلیسی عمومی،آقای دکتر خرمایی به شرح زیر برگزار خواهد شد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۱۳۱۸۸۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

دکتر علیرضا خرمایی

۱

انگلیسی عمومی

اول

مجازی

۲۷۰۱۳۱۸۸۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۶

دکتر علیرضا خرمایی

۱

انگلیسی عمومی

دوم

مجازی

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email