کلاس های مجازی تجارت الکترونیک بین بنگاهی گروه۲،آقای دکتر صنایعی

کلاس های مجازی تجارت الکترونیک بین بنگاهی گروه۲،آقای دکتر صنایعی

بدین وسیله به اطلاع میرساند که بدلیل حذف گروه ۲ درس تجارت الکترونیک بین بنگاهی،آقای دکتر صنایعی ؛ وادغام آن با گروه ۱ ؛برنامه کلاسی گروه ۲حذف گردیده است .

برنامه کلاسی گروه ۱ تجارت الکترونیک بین بنگاهی،آقای دکتر صنایعی به شرح زیر میباشد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

اول

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

دوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۷

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

سوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۳

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

چهارم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

اول

حضوری

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

پنجم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

ششم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۸

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

هفتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

هشتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۰۸۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۱

دکتر علی صنایعی

۱

تجارت الکترونیک بین بنگاهی*

نهم

مجازی

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email