تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی سیستم ؛آقای دکتر فاضل

تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی سیستم ؛آقای دکتر فاضل

به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام تعدادی از دروس و ایجاد تداخل در برنامه کلاسی برنامه سازی سیستم ؛آقای دکتر فاضل ؛ ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی سیستم ، آقای دکتر فاضل به شرح زیر تغییر نمود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۸

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۴

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۳۱

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۷

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۱

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۵

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۱

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۵۲۹۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۸

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی سیستم

دهم

مجازی

 

واحد آموزش