تغییر در کلاسهای مجازی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست

تغییر در کلاسهای مجازی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست

به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام تعدادی از دروس و ایجاد تداخل در برنامه کلاسی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست ؛ ساعت کلاسهای مجازی زبان ماشین و برنامه سازی سیستم۳و۲ واحدی،خانم مهندس شه پرست به شرح زیر تغییر نمود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۳

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۸

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۲۲۴۸۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۲واحدی

دهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۳

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۱۰

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۷

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۸

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۱۲۱

۱۲:۰۰

۱۰:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۱

مهندس حمیرا شه پرست

۱

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی

دهم

مجازی