تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل

تغییر در ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل

به اطلاع میرساند که بدلیل ادغام تعدادی از دروس و ایجاد تداخل در برنامه کلاسی برنامه سازی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل ؛ ساعت کلاسهای مجازی برنامه سازی کامپیوتر ؛آقای دکتر فاضل به شرح زیر تغییر نمود:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۱

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

اول

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

دوم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۵

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

سوم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

چهارم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۹

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

پنجم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۲

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

ششم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

هفتم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

هشتم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

نهم

مجازی

۲۷۰۳۳۰۰۳۱

۲۰:۰۰

۱۸:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

دکتر دارا فاضل

۱

برنامه سازی کامپیوتر

دهم

مجازی

 

واحد آموزش

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email