جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام خطابی

به نام خدا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد شهرام خطابی

دانشگاه شیراز

دانشکده آموزشهای الکترونیکی

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک)

 

عنوان:

بررسی و پیش بینی هزینه های درمان مستقیم با استفاده از تکنیک های داده کاوی    

   مطالعه موردی: مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان فارس

توسط:

شهرام خطابی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا بوستانی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتراشکان سامی

جناب آقای دکتر اقبال منصوری

زمان: ۹۳/۱۲/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

مکان: دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز