لغو کلاس مجازی اول مخابرات۱،آقای دکتر کامران کاظمی

لغو کلاس مجازی اول مخابرات۱،آقای دکتر کامران کاظمی

بنا بنظر استاد محترم درس، کلاس مجازی اول مخابرات۱،آقای دکتر کامران کاظمی در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۳ برگزار نمیگردد