ارائه ده جلسه کلاسهای مجازی درس شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش

ارائه ده جلسه کلاسهای مجازی درس شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش

پیرو اطلاعیه قبلی آموزش مبنی بر ارائه درس شبکه های کامپیوتری ،آقای مهندس تاج بخش بصورت خودخوان ؛ به اطلاع میرساند که بدلیل به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان برای برگزاری کلاس درس در ۱۰ جلسه مجازی ؛برنامه کلاسی درس مذکور مطابق برنامه اولیه آن به شرح زیر اعلام میگردد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۱۶

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

اول

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

دوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۲

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

سوم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۹

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

چهارم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۵

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

پنجم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۹

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

ششم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۱۶

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

هفتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۳

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

هشتم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

نهم

مجازی

۲۷۰۵۳۰۲۵۱

۱۸:۰۰

۱۶:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۶

مهندس مرتضی تاج بخش

۱

شبکه های کامپیوتری

دهم

مجازی

 

واحد آموزش