تغییر استاد درس حقوق تجارت ۴ ازآقای دکتر رضایی به آقای دکتر لطفی

تغییر استاد درس حقوق تجارت ۴ ازآقای دکتر رضایی به آقای دکتر لطفی
بنا به نظر معاونت دانشکده ، استاد درس حقوق تجارت ۴ ازآقای دکتر رضایی به آقای دکتر لطفی تغییر یافت .شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس به شرح ذیل است:
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ اول مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ دوم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ سوم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ چهارم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ پنجم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ ششم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ هفتم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ هشتم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ نهم مجازی
۲۷۰۲۳۱۵۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ آقای رسول لطفی حقوق تجارت ۴ دهم مجازی