تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی

تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ -گروه ۱ – آقای دکترطلایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکترطلایی)، تغییر تاریخ کلاس مجازی دوم دروس حقوق بین الملل عمومی۱ و سازمانهای بین المللی و متون حقوقی ۲ –از تاریخ ۱۸/۱۲/۹۳ به تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ جهت درس حقوق بین الملل عمومی۱ ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ و سازمانهای بین المللی ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و متون حقوقی ۲ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ تغییر یافت.

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز