اضافه شدن دروس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس رشته الکترونیک و ارائه آن به صورت خودخوان

اضافه شدن دروس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس رشته الکترونیک و ارائه آن به صورت خودخوان
بنا بنظر دانشکده دو درس الکترونیک ۳ و ماشینهای الکتریکی به دروس رشته الکترونیک اضافه شدو ارائه آن به صورت خودخوان خواهد بود -برنامه این دروس به شرح زیر است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۳۲۱۴۰۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱ دکتر ظریفکار ۱ الکترونیک ۳ اول مجازی
۲۷۰۳۲۱۴۰۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ دکتر ظریفکار ۱ الکترونیک ۳ دوم مجازی

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۸ دکتر قنبری هاشم اباد ۱ ماشینهای الکتریکی اول مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۴۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ دکتر قنبری هاشم اباد ۱ ماشینهای الکتریکی دوم مجازی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز