تغییر ساعت کلاس مجازی دوم درس الکترومغناطیس و تغییر تاریخ و ساعت کلاسی این درس از جلسه سوم به بعد -گروه ۱- خانم دکتر نزهت

تغییر ساعت کلاس مجازی دوم درس الکترومغناطیس و تغییر تاریخ و ساعت کلاسی این درس از جلسه سوم به بعد -گروه ۱- خانم دکتر نزهت
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر نزهت)، ساعت کلاس مجازی دوم درس الکترومغناطیس -گروه ۱- در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به ساعت ۱۸ تا ۲۰ تغییر یافت. در ضمن تاریخ و ساعت کلاسی این درس از جلسه سوم به بعد به شرح زیر تغییر یافت.

۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس اول مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس دوم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس سوم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس چهارم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس پنجم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس ششم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس هفتم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس هشتم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس نهم مجازی
۲۷۰۳۲۱۲۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ خانم دکتر نجمه نزهت ۱ الکترومغناطیس دهم مجازی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز