تقلیل درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی

تقلیل درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به یک گروه- آقای دکتر خیامی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر خیامی)، درس معماری اطلاعات سازمانی از دو گروه به یک گروه تقلیل یافت . (شایان ذکر است برنامه کلاسی ایشان همان گروه ۱ (بدون تغییر) خواهد بود.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز