اضافه شدن پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی- آقای دکتر ظریفکار

اضافه شدن پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی- آقای دکتر ظریفکار
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر ظریفکار) پنج کلاس مازادمجازی به درس مدارهای الکترونیکی اضافه شد. شایان ذکر است برنامه کلاسی این درس به شرح ذیل است:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی تا ساعت از ساعت تاریخ نام استاد گروه درسی نام درس مرتبه نوع کلاس
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی اول مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی دوم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی مازاد اول مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی سوم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی مازاد دوم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی چهارم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی جبرانی اول مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی پنجم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی جبرانی دوم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی ششم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی هفتم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی جبرانی سوم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی هشتم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی نهم مجازی
۲۷۰۵۳۹۶۲۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ دکتر عباس ظریفکار ۱ مدارهای الکترونیکی دهم مجازی