کلاسهای مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک،آقای دکتر مصلح

کلاسهای مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک،آقای دکتر مصلح

کلاسهای مجازی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک،آقای دکتر مصلح به شرح زیر میباشد:

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشی

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

نام استاد

گروه درسی

نام درس

مرتبه

نوع کلاس

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۳/۱۲/۲۰

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

اول

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۱۹

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

دوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۱/۲۶

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

سوم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۲

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

چهارم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

پنجم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۰۶

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

ششم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

هفتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۳/۲۷

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

هشتم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۰۳

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

نهم

مجازی

۲۷۰۴۴۳۲۴۱

۱۶:۰۰

۱۴:۰۰

۱۳۹۴/۰۴/۱۰

دکتر علی نقی مصلح شیرازی

۱

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک*

دهم

مجازی

 

 

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email