تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

تغییر کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور

بنا بنظر استاد دانشکده کلاس درس فیزیک الکترونیک از خودخوان به کلاس مجازی(شامل ۱۰ جلسه )-گروه ۱- آقای مهندس شناور به شرح زیر تغییر یافت. شایان ذکر است تاریخ و ساعت کلاس مجازی پنجم این درس متعاقبا اعلام خواهد شد.
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک اول مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک دوم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک سوم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک چهارم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک ششم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک هفتم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک هشتم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک نهم مجازی
۲۷۰۳۲۱۶۳۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ مهندس پرهام شناور ۱ فیزیک الکترونیک دهم مجازی

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email